Historik

Johanneberg brukar delas in i en övre och en nedre del, där bebyggelsen skiljer sig väsentligt mellan de två områdena.

Mellan åren 1924-29 bebyggdes de nedre delarna av Johanneberg runt Terrassgatan, arkitekturstilen kallas för nordisk klassicism eller 20-talsklassicism. Husen är placerade runt storgårdar och har rödbruna tegelfasader. Internationellt har de svenska bidragen till denna arkitekturströmning benämnts för Swedish Grace.

Fastigheten Hämplingen uppfördes 1944 och ligger i det område som kallas Övre Johanneberg. Området tillkom under 1930- och -40-talen då funktionalismen hade fått sitt genombrott.  1920-talets bebyggelse ansågs, i och med de nya idealen, vara för mörk och instängd. Husen i den övre delen är istället fristående lamellhus med ljust putsade fasader och gott om grönska mellan huskropparna.

När husen byggdes ansågs hyrorna mycket höga vilket resulterade i att folk drog sig för att flytta in. Området ansågs även ligga ocentralt och HSB i Johanneberg var tvungen att införa hyresrabatter för att locka boende. Övre Johanneberg är idag Göteborgs mest utpräglade ”funkisområde”. Stadsdelen är definierad som riksintressant för kulturmiljövården och ingår i Göteborgs Stads lista; Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Comments are closed.